KONTOR

ETT KONTOR FÖR MÄNNISKOR

Kontoren har alltid varit centrala för kvarteret Brädstapeln. När byggnaderna uppfördes på 70-talet gjordes det i en tidstypisk anda, med fokus på att skapa ett komplett och öppet kontorslandskap. Kontor kommer fortsatt vara en central del i kvarteret, anpassade för de krav som samtida företag ställer på sin arbetsplats. Skillnaden gentemot förr är att vi skapar kontor som tar hänsyn till den moderna hyresgästen som inte endast fokuserar på sitt kontor utan identifierar sig med platsen de verkar på.

NY GATUBILD MED PÅBYGGNADEN

De senmodernistiska kontorshusens massiva fasader längs Fleminggatan som haft en framträdande roll i gatubilden kommer även fortsättningsvis att framträda på ett liknande sätt. De kompletteras med den lätta överbyggnaden, ritad av Manuelle Gautrand, som kommer att placeras på taket. Nya grönområden kommer att anläggas på taket och kontrastera mot Brädstapeln tydliga materialval och geometriska former.

 

MANUELLE GAUTRAND

“Vi vill lyfta byggnaden genom att ge den en profil och struktur som lämnar avtryck i Stockholms stadssilhuett. Trygg Hansa-huset är en modernistisk klassiker, det krävs en påbyggnad av högsta arkitektonisk kvalitet för att förvalta husets arv, samtidigt som den anpassas till stadens nya behov.”

Manuelle Gautrand

Arkitekt, Manuelle Gautrand Architecture

kontor_ikon
KONTOR

Kontoren kommer fortsatt vara en central del i kvarteret, anpassade för de krav som samtida företag ställer på sin arbetsplats.

handelsplats_ikon
HANDELSPLAN

Kungsholmens nya knutpunkt. En urban oas med plats för mat, möten, hälsa och handel

park_ikon
PARK

Området ska bli mer tillgängligt och öppnas tydligare mot Fleminggatan för att bjuda in allmänheten.